Kategorie pyrotechnických výrobků

Zábavní pyrotechnika

Kategorie F1

Zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov, volně prodejná osobám, které dosáhly věku 15 let.

Kategorie F2

Zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách, , volně prodejná osobám, které dosáhly věku 18 let.

Kategorie F3

Zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví, volně prodejná osobám, které dosáhly věku 21 let anebo získaly osvědčení o odborné způsobilosti podle §37 zákona 206/2015 Sb..

Kategorie F4

Zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí podle §37 zákona 206/2015 Sb. a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

Divadelní pyrotechnika

Kategorie T1

Divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí, určená k použití i uvnitř obytných budov, volně prodejná osobám, které dosáhly věku 18 let.

Kategorie T2

Divadelní pyrotechnika, která je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí podle §37 zákona 206/2015 Sb.

Ostatní pyrotechnické výrobky

Kategorie P1

Ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí, volně prodejné osobám, které dosáhly věku 18 let.

Kategorie P2

Ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí podle §37 zákona 206/2015 Sb.

Trocha legislativy

Zákon 206/2015 Sb

Zákon č. 206/2015 Sb. - výňatky

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

HLAVA II
KATEGORIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

§ 4 Kategorie pyrotechnických výrobků

(1) Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a to podle způsobu použití nebo podle jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Oznámený subjekt v rámci posuzování shody potvrdí, zda byl pyrotechnický výrobek správně zařazen do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:

 1. zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3 nebo F4,
 2. divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2,
 3. ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2.

§ 5 Věkové hranice a další omezení

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupní pyrotechnický výrobek pouze osobě, která dosáhla věku

 1. 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,
 2. 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 nebo P1,
 3. 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo získala osvědčení o odborné způsobilosti dle § 37.

(2) Pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2, T1, P1 nebo F3 může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě pouze prostřednictvím osoby, která splňuje podmínky podle odstavce 1.

(3) Pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí dodávat na trh nebo jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou způsobilostí.

(4) Pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro použití ve vozidlech včetně airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů nesmí být dostupné široké veřejnosti, pokud tyto pyrotechnické výrobky nejsou zabudovány do vozidla nebo odnímatelného dílu vozidla.

Příloha č. 1 k zákonu č. 206/2015 Sb.

Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků

(1) Zábavní pyrotechnika se dělí na

 1. kategorii F1, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má zanedbatelnou úroveň hluku, a která je určena pro použití na omezených plochách, včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,
 2. kategorii F2, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí a má nízkou úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,
 3. kategorii F3, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví,
 4. kategorii F4, do níž patří zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena pro použití pouze osobami s odbornou způsobilostí a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské zdraví.

(2) Divadelní pyrotechnika se dělí na

 1. kategorii T1, do níž patří divadelní pyrotechnika, která představuje malé nebezpečí,
 2. kategorii T2, do níž patří divadelní pyrotechnika, kterou mohou používat pouze osoby s odbornou způsobilostí.

(3) Ostatní pyrotechnické výrobky se dělí na

 1. kategorii P1, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,
 2. kategorii P2, do níž patří ostatní pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami s odbornou způsobilostí.